การเมืองการปกครอง

ระบอบการปกครอง

•มี 2 แบบ คือ 
–ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
–ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย(Democracy)

ความหมายดดยรวมคือ การปกครองโดยประชาชน ระบอบกาปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด

หลักสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

•หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
•หลักเหตุผล
•หลักเสียงข้างมาก
•หลักความยินยอม
•หลักประนีประนอม
•หลักความเสมอภาค
•หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่
•หลักนิติธรรม
•หลักปกครองตนเอง

รูปแบบของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมี 3 รูปแบบ

•แบบรัฐสภา
•แบบประธานาธิบดี
•แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

1.แบบรัฐสภา

•มีสภาเดียวหรือ อาจมี 2 สภา ก็ได้ คือทั้ง ส.ส. และ ส.ว.
•ถ้าในสหราชอาณาจักรเรียก ส.ส. ว่า สภาล่างหรือสภาสามัญ ส่วน ส.ว. เรียกว่า สภาสูงหรือสภาขุนนาง
•มีการใช้อำนาจ นิติบัญญัติ และ อำนาจบริหาร
•มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ

รัฐสภาในไทย

•มี ส.ส. 480 คน แบ่งออกเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน
•วุฒิสภา มีจำนวน 150 คน โดยมาจากการคัดสรรจำนวน 74 คน และ เลือกตั้ง 76 คน หรือ จังหวัดละ 1 คน เลือกตั้งครั้งแรกในวันที่2 มีนาคม2551

คณะรัฐมนตรีมีไม่เกิน 35 คน

แบบประธานาธิบดี

•มีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร
•มีระบบแบบรัฐสภาเหมือนกัน
•อำนาจนิติบัญญัติอยู่ที่รัฐสภา
•ประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง

แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

•ประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขและเป็นผู้บริหารแผ่นดินร่วมกับนายกรัฐมนตรี

 

•นายกเป็นผู้ประกาศลงนามประกาศใช้กฎหมาย

 

•รัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมาย

 

•ประธานาธิบดีเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศและการเมืองต่างๆ

 

•ประธานาธิบดีมีอำนาจยุบสภา

การปกครองแบบเผด็จการ

•ระบอบการปกครองที่ให้ความสำคัญกับผู้ปกครองหรือรัฐบาลมากกว่าเสรีภาพส่วนบุคคล
•มี 2 รูปแบบ คือ 1.เผด็จการอำนาจนิยม 2.เผด็จการเบ็ดเสร็จ

เผด็จการอำนาจนิยม

•การปกครองที่ใช้อำนาจเป็นหลักเกณฑ์
•คำนึงฐานะทางสังคมน้อยกว่าโครงสร้างระเบียบวินัย
•มักเน้นการควบคุมตรวจสอบ
•จำกัดอิสรภาพ สื่อ อยู่ในการตรวจสอบ ไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
•รัฐยังคงให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

มีการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรง

เผด็จการเบ็ดเสร็จ

•การปกครองที่มีผู้นำหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ใช้อำนาจเด็จขาดเพียงผู้เดียว
•ควบคุมการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและบุคคล ต้องอยู่ในอำนาจของรัฐ
•เช่น ระบบเผด็จการนาซีของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (War2)
•ระบบเผด็จการฟาสซิสต์ เบนิโต มุสโซลินี (War1)
•ระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ ของคาร์ล มาร์ก
      –นิโคไล เลนิน นำไปใช้รัฐเซีย
      –เหมา เจ๋อตุง นำไปใช้จีน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: